V kolikor ne najdete ustreznega artikla, nas pokličite.

Avtodeli123.si

Prodaja rezervnih avtodelov

0
Košarica

Garancija

Izdelki – rezervni avtodeli – imajo garancijo v skladu z zakonodajo. Če je posebej navedeno, pa imajo določeni izdelki tudi prostovoljno garancijo. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil. Kupec lahko kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo o garanciji.

Vsi izdelki, ki jih kupi potrošnik v naši spletni trgovini, imajo garancijske pogoje, kot jih nudi proizvajalec. V primeru reklamacije lahko izdelek pošljete nam ali pa se obrnete na katerikoli pooblaščeni servis. Akumulatorji in nekateri drugi rezervni avtodeli imajo priložene garancijske liste. Na garancijskem listu je poleg datuma začetka garancije tudi spisek pooblaščenih servisnih delavnic, ki rešujejo garancije. Za rezervne avtodele, ki imajo katerekoli od oznak original, je potrebno zagotoviti vgradnjo na pooblaščernem servisu – za blagovno znamko vozila. Tudi za reševanje morebitne reklamacije je priporočljivo uporabiti isti pooblaščen servis. Vsi ostali avtodeli pa se pošljejo v obravnavo ponudniku.

Potrošnik lahko napako reklamira kadarkoli v garancijskem roku. Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija in za tiste izdelke, za katere je bila dana prostovoljna garancija. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta (ponudnik ni garant) zahteva brezplačno odpravo napake na rezervnem avtodelu. Če napake ni mogoče odpraviti, ali je ne odpravi v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek. Po preteku tega roka se popravilo blaga opravlja le proti plačilu. Če popravilo ni mogoče ali ga podjetje ne izvrši v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov, brezhiben izdelek.

Kakšen je postopek uveljavljanje garancije?

Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot tudi garancijski in servisni list ter kopijo računa. Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

Prostovoljna garancija družbe BELLAVERSE d.o.o.:

BELLAVERSE d.o.o.
Kamniška ulica 25
SI-1000 LJUBLJANA

Matična št. 9175059000,
Davčna številka 77860012 (ni davčni zavezanec)

Registrirano pri okrožnem sodišču Ljubljana, 14.07.2022.

Znesek osnovnega kapitala 7.500,00 EUR.

Registrski organ SRG št. 2022/56406.

GSM: +386 (0)31 444 123
Email: info@avtodeli123.si

Uporabljeni izrazi pomenijo:

Spletni prodajalec BELLAVERSE d.o.o., v nadaljevanju ponudnik, ki je prodal rezervne avtodele, ki so lahko predmet garancijskega zahtevka.

Stranka – kupec rezervnih delov

1. Trajanje garancije rezervnih delov: od 6 do 24 mesecev – odvisno od vrste rezervnih avtodelov, informacijo preveriti pri ponudniku za vsak izdelek posebej.

2. Kupec je upravičen uveljavljati garancijo izključno za stroške popravil in mehanskih okvar na prodanem rezervnem avtodelu, zaradi katerih vozilo ne bi bilo več sposobno za vožnjo oz. ne bi bilo sposobno opraviti tehničnega pregleda.

3. Garancija velja le za stroške rezervnih avtodelov, ne vključuje pa kritja posledic okvar – posredne škode.

4. Za popravilo v garancijskem roku so lahko uporabljeni samo rezervni avtodeli, ki jih ponuja ponudnik.

5. Garancijski zahtevek lahko obravnavamo, če so bili rezervni avtodeli kupljeni pri ponudniku. Zahtevek lahko kupec posreduje ponudniku samo v primeru stvarne ali tovarniške napake (proizvajalčeve napake) rezervnih avtodelov.

Pogoj za možnost zahtevka je takrat, ko je vgradnja izvršena na servisu, ki izpolnjuje standarde in lahko dokaže uporabo vseh (od proizvajalca predpisanih) zahtev za vgradnjo in servisiranje ali če je vgradnja izvršena na pooblaščenem servisu blagovne znamke vozila , ki jo stranka – kupec ima v lasti.

Garancijski zahtevek lahko obravnavamo tudi, če so bili rezervni deli kupljeni pri dajalcu, in so bili tudi vgrajeni pri dajalčevem pooblaščenem serviserju, vendar samo v primeru stvarne ali tovarniške napake (proizvajalčeve napake) rezervnih avtodelov.

Pooblaščen serviser je TADEVA d.o.o., Kranj .

6. Da bi bili izpolnjeni pogoji za popravilo v okviru garancije je nujno, da kupec prijavi okvaro ter izvede ugotovitvena dela v strokovno usposobljeni servisni delavnici, ki ima znanje in možnost upoštevati in izvajati vsa proizvajalčeva navodila in zahteve. Za odpravo napake v drugi servisni delavnici mora stranka dobiti predhodno pisno soglasje od ponudnika, kupec pa mora ponudniku dati možnost, da reklamacijski zahtevek preveri neposredno na vozilu.

7. Pogoji za obravnavanje garancijskega zahtevka so:

 • ·  da je vozilo v pooblaščeni servisni delavnici ponudnika (ali s soglasjem ponudnika v drugem servisu),
 • ·  da na vozilu nihče ni opravljal nobenega posega (na rezervnih avtodelih, ki so predmet garancijskega zahtevka),
 • ·  s strani kupca – uporabnika vozila – podpisan reklamacijski zahtevek,
 • da so predloženi vsi potrebni dokumenti:
  • račun, ki je bil izdan ob popravilu v servisni delavnici strokovno usposobljenega serviserja, račun mora vsebovati podatke o lastniku vozila, o tipu vozila, št. šasije (identifikacijsko št. vozila), št. prevoženih kilometrov in datum vgradnje rezervnega dela, račun – ponudnika rezervnega avtodela;
  • kopijo prometnega dovoljenja vozila;
  • kopijo delovnega naloga, na osnovi katerega je bila ugotovljena napaka na ponudnikovem avtodelu. Delovni nalog mora vsebovati vse podatke o vozilu: št. prevoženih kilometrov na dan ugotovitve napake, datum ugotovitve napake, kodo napake in opis napake, telefonsko številko serviserja, ki je napako ugotovil in e-naslov serviserja, ki je napako ugotovil, podpis in žig;
  • vlogo za uveljavitev garancije z obrazložitvijo in priloženimi vsemi zahtevanimi dokumenti. Ponudnik bo pomagal z navodili izpolniti vlogo in dal vsa pojasnila, ki so potrebna za čim hitrejšo rešitev reklamacije.

8. Garancije ni mogoče uveljaviti, če se ugotovi, da je napaka posledica:

 • zunanjih mehanskih vplivov, ki jim je bilo izpostavljeno vozilo ali rezervni del;
 • nestrokovne vgradnje ali neupoštevanja proizvajalčevih navodil za vgradnjo;
 • preobremenitve vozila glede na navodila proizvajalca;
 • posegov in poskusov odprave napak, ki niso bile izvedene pri dajalcu garancije ali s pisnim soglasjem dovoljenem servisa;
 • vgradnje elektronskega čipa za povečanje moči.

9. Garancija ne zajema:

 • obrabljenosti, ki je posledica normalne rabe in funkcije delovanja glede na prevožene kilometre in režim vožnje in uporabe;
 • odprave napak, ki so posledice uporabe nečistega ali neprimernega pogonskega goriva;
 • zamenjave avdelov, ki so poškodovani ali deformirani zaradi zunanjih oz. drugih vplivov (npr: puščanje olja, hladilne ali zavorne tekočine na ostalih delih, ki lahko povzročijo škodo na vgrajenih delih);
 • poškodbe, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe vozila (npr: ostro speljevanje, preobremenitev motorja, športna vožnja itd);
 • vseh ostalih tujih vzrokov, ki so povezani z morebitno nastalo škodo na vgrajenih rezervnih avtodelih.

10.  Posebni pogoji, ki veljajo za posamezne sklope in se garancijski zahtevek zavrne, so:

 1. sklopka, potisna plošča in potisni ležaj:
  1. če se ob pregledu ugotovi, da je sklopka, potisna plošča ali potisni ležaj pregret, zažgan, oz. ima znake pregrevanja, je to znak nepravilne uporabe;
 2. zavorni diski, zavorne ploščice:
  1. če se ob pregledu ugotovi, da so diski spremenjene barve (modri) in da imajo različno obarvano površino, po kateri se oprijemajo zavorne ploščice, je to znak nepravilne uporabe ali nestrokovne vgradnje;
  2. če se ugotovi, da ni izpolnjen servisni list vgradnje z vsemi meritvami, ki so predpisane od proizvajalca;
  3. če se ob pregledu ugotovi, da so zavorne ploščice neporabljene v smislu debeline, so pa krhke in se ob praskanju drobijo, je to znak pregrevanja in nepravilne uporabe;
 3. role, napenjalci, vodna črpalka in pogonski (zobati) jermen:
  1. če se ob pregledu ugotovi, da se posamezni deli (rola, napenjalec, vodna črpalka in podobni deli) vrtijo brez posebnih zvokov in da so tehnično neoporečni;
  2. če je pogonski jermen poškodovan, pretrgan ali kako drugače neuporaben, vsi ostali deli (role, napenjalci in vodna črpalka) pa so brezhibni;
  3. če so deli (pogonski jermen in okolica) zamaščeni od motornega olja ali pogonskega goriva (ne glede na vzrok);
  4. če so v prostoru pogonskega jermena najdeni kakršnikoli predmeti (steklo, plastika, prah, kamenje, blato, živalski ostanki, mast, led, itd);
  5. če ima pogonski jermen znake vzdolžnega trganja;
 4. motor in deli motorja:
  1. če se ob pregledu ugotovi, da je napaka posledica premajhne količine motornega olja, hladilne tekočine, zavorne tekočine itd.;
  2. če se ob pregledu ugotovi, da je bil motor pregret;
  3. če se ob pregledu ugotovi uporaba nepravilnega ali nečistega pogonskega goriva;
  4. če se ob pregledu ugotovi, da je bil motor preobremenjen.

11. Garancijski pogoji veljajo za:

 • vozila, ki imajo vgradnjo v servisnih delavnicah, ki so strokovno usposobljene in upoštevajo proizvajalčeva navodila za vgradnjo in servisiranje;
 • vgradnjo dajalčevih rezervnih avtodelov, izvršeno na pooblačenem servisu blagovne znamke.

12. Potrošnik – lastnik in uporabnik vozila – je dolžan vsako okvaro TAKOJ (najpozneje v 24 urah) prijaviti na gsm 031 444 123 in prenehati z uporabo vozila takoj ob pojavu napake ali opozorilu na kontrolnih instrumentih vozila. Če zaradi neupoštevanja tega navodila pride do večje škode, kot bi sicer bila, je razliko dolžan kriti potrošnik – uporabnik.

13. Dajalec se obvezuje odpraviti morebitno upravičeno garancijsko popravilo v razumnem roku in v skladu z veljavno zakonodajo. Garancija se v času in za čas popravila ne podaljša.

14. V primeru preprodaje rezervnega avtodela oz. zamenjave lastništva vozila garancija ugasne, razen v primeru, če novi lastnik sklene z dajalcem pisni dogovor o prenosu garancije.

15. V primeru spora je pristojno sodišče v Brežicah.

BELLAVERSE d.o.o.

Reševanje reklamacij

Email:   info@avtodeli123.si

Splet:  https://avtodeli123/trgovina/

Garancijski zahtevek

Definicija garancijskega zahtevka

Za garancijski primer gre, če je proizvod ali rezervni avtodel reklamiran v garancijskem roku, ki ga jamči proizvajalec in če obstaja napaka v materialu ali napaka pri izdelavi.

Garancijski zahtevek nima nobene podlage, če je napaka nastala kot posledica kršitve predpisov za upravljanje, vzdrževanje in namestitev, zaradi neprimerne ali nestrokovne uporabe, napačnega ravnanja ali normalne obrabe proizvoda, kakor tudi zaradi nepooblaščenih posegov tretjih oseb. Zato izrecno opozarjamo na upoštevanje vsakokratno veljavnih dobavnih pogojev po-prodaje avtomobilske tehnologije.

Če izdelek odpove zaradi napake, ki je nastala kot posledica popravila pri neodvisni servisni delavnici, je to garancijski primer, za katerega je odgovoren servis – izvajalec popravila.

Za napake v materialu ali napake pri izdelavi na tistih prodanih proizvodih, ki so jih modificirale tretje osebe (npr. preureditev iz bencinskega pogona na utekočinjeni naftni plin, tuning za športno uporabo), ne prevzamemo v garancijskem roku nobene odgovornosti.

Garancijska obveznost preneha, če se predmet dobave preuredi s posegi tretjih oseb ali vgradnjo delov drugih proizvajalcev, razen če napaka ni vzročno povezana s preureditvijo. Garancijska obveznost preneha tudi pri neupoštevanju predpisov za vgradnjo proizvoda in za ravnanje s proizvodom.

a..Garancija iz ustrežljivosti “ ne obstaja – niti za stalne stranke. Če se v določenih primerih uporabijo določila kulantnosti, je potrebno podati zahtevek iz naslova kulantnosti. 

b.  “ Normalna obraba in zunanji vplivi”  Okvare, ki nastanejo zaradi normalne obrabe ali zunanjih vplivov (npr. rjavenje zaradi vdora vode, nestrokovno ravnanje), nimajo podlage za garancijski zahtevek niti v primeru, če so nastale v času garancije.

c.  “ Popravila, ki jih opravijo nepooblaščene osebe” Če v času garancijskega roka opravi popravilo servisna delavnica, ki nima potrebnega znanja in podpore v navodilih in predpisih proizvajalca za vgradnjo ali druga servisna delavnica brez ustreznega prodajalčevega pooblastila, je povračilo kakršnihkoli stroškov nemogoče. V takšnih primerih je potrebno garancijske zahteve zavrniti.

Garancijska popravila se praviloma izvajajo kot delna in ne kompletna popravila. Zato je potrebno izvesti samo dejansko potrebna dela in vgrajeni avtodeli .

Kulantnost je individualno reguliranje škode, ki je na proizvodih nastala po preteku garancijskega roka ali je bila z proizvodi povzročena.V posameznih primerih je prodajalec pripravljen preučiti, v kolikšni meri je ob takšnih okvarah možna udeležba pri stroških.

Garancija